Tin hoạt động của Cục QLXD & CLCTGT

Tình hình thực hiện các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng bộ GTVT, Cục Quản lý XD và CL CTGT báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến tháng 3/2015 các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên như sau:

1. Quốc lộ 1

1.1. Về giá trị sản lượng: Thực hiện 34.777 tỷ đồng, đạt 111% theo kế hoạch (31.085 tỷ đồng) và đạt 57,1% tính cho toàn dự án (60.568 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 47,3%; tháng 3/2015 đạt 9,8%/5,47% kế hoạch.

 Trong đó:

 + TPCP thực hiện 17.518 tỷ đồng, đạt 105,6% theo kế hoạch (16.593 tỷ đồng) và đạt 69,9% tính toàn dự án (25.058 tỷ đồng); Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 59,6%, tháng 3/2015 đạt 10,3%/4,67% kế hoạch.

 + BOT thực hiện 17.091 tỷ đồng, đạt 118% theo kế hoạch (14.493 tỷ đồng) và đạt 44,2% tính toàn dự án (35.510 tỷ đồng); Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 37,9%, tháng 3/2015 đạt 6,3%/5,58% kế hoạch.

 1.2. Về giải ngân: Thực hiện 35.329 tỷ đồng, đạt 100,6% theo kế hoạch (35.115 tỷ đồng) và đạt 58,3% tính cho toàn dự án (60.568 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 51,3%; tháng 3/2015 đạt 7,0%/5,47% kế hoạch, trong đó:

+ TPCP 19.217 tỷ đồng ≈ 99,9% theo kế hoạch (19.225 tỷ đồng), trong đó: Chi phí xây lắp và chi phí khác 13.535 tỷ đồng đạt 100,5%; chi phí GPMB 5.242 tỷ đồng đạt 96,6%; tạm ứng kinh phí xây dựng khu tái định cư 440 tỷ đồng đạt 104,8%); đạt76,7% tính toàn dự án (25.058 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 giải ngân đạt 68,5%, tháng 3/2015 đạt 8,2%/4,67% kế hoạch.

 + BOT 16.112 tỷ đồng, đạt 101,4% theo kế hoạch (15.890 tỷ đồng) ≈ 45,4% tính toàn dự án (35.510 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 giải ngân đạt 40,3%, tháng 3/2015 đạt 5,1%/5,58% kế hoạch.

 1.3. Đánh giá tiến độ, chất lượng:

 a) Tiến độ:

 + Các dự án TPCP: 11/13 dự án đạt tiến độ yêu cầu; 2/13 dự án tiến độ thi công còn chậm: đoạn qua tỉnh Phú Yên và Bình Thuận (có 07 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng).

 + Các dự án BOT: 15/16 dự án tiến độ đáp ứng yêu cầu; 01/16 dự án tiến độ thi công còn chậm: đoạn Bắc Bình Định (có 03 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng).

 Trong thời gian vừa qua, một số dự án đã có chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt đối với dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, thủ tục thay đổi Nhà đầu tư BOT Bắc Bình Định vẫn chưa xong.

 Đến nay, một số dự án đã cơ bản hoàn thành công tác thi công móng đường (đạt ≈ 100%) như các dự án qua Quảng Bình, Khánh Hòa, dự án BOT Huế, Quảng Nam hiện đang khẩn trương thi công mặt đường BTN, các dự án khác móng đường cơ bản đạt 80 - 90%; tuy nhiên còn một số dự án, khối lượng thi công cần phải được kiểm soát chặt chẽ như đoạn Phú Yên, Bình Thuận.

b) Chất lượng: Chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án.

 2. Đường Hồ Chí Minh

 2.1. Về giá trị sản lượng: Thực hiện 5.716 tỷ đồng, đạt 105,0% so với kế hoạch (5.689 tỷ đồng) ≈ 71,0% tính toàn dự án (8.050 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 64,8%; tháng 3/2015 đạt 6,2%/11,9% kế hoạch, trong đó:

 + TPCP thực hiện 2.305 tỷ đồng, đạt 100,0% theo kế hoạch (2.305 tỷ đồng) và ≈ 56,7% tính toàn dự án (4.063 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 51,1%; tháng 3/2015 đạt 5,6%/12,0% kế hoạch;

+ BOT thực hiện 3.411 tỷ đồng, đạt 100,8% theo kế hoạch (3.383 tỷ đồng) và ≈ 85,5% tính toàn dự án (3.987 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 78,6%; tháng 3/2015 đạt 6,9%/11,7% kế hoạch.

 2.2. Về giải ngân: Thực hiện 5.397 tỷ đồng, đạt 84,8% so với kế hoạch (6.368 tỷ đồng) ≈ 67% tính toàn dự án (8.050 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 60,7%; tháng 3/2015 đạt 6,3%/19,5% kế hoạch, trong đó:

 + TPCP 2.380 tỷ đồng, đạt 95,6% theo kế hoạch (2.488 tỷ đồng), trong đó: Chi phí xây lắp và chi phí khác 2.141 tỷ đồng đạt 97,4% so với KH; chi phí GPMB 238,3 tỷ đồng đạt 82,2%; Đạt ≈ 58,6% tính toàn dự án (4.063 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 50,3%; tháng 3/2015 đạt 8,3%/18,5% kế hoạch.

+ BOT 3.017 tỷ đồng, đạt 77,7% theo kế hoạch (3.880 tỷ đồng) và đạt 75,7% tính toàn dự án (3.987 tỷ đồng). Tích lũy đến tháng 02/2015 đạt 71,2%; tháng 3/2015 đạt 4,5%/20,3% kế hoạch.

 2.3. Đánh giá tiến độ, chất lượng:

 a) Tiến độ:

 + Các dự án TPCP: 06/6 dự án đạt tiến độ yêu cầu.

 + Các dự án BOT: 05/5 dự án đạt tiến độ yêu cầu.

 Nhìn chung tiến độ thi công các dự án đều đáp ứng tiến độ yêu cầu, các dự án đã cơ bản thi công xong BTN lớp dưới, đang triển khai thi công BTN lớp trên; các nhà thầu đang phấn đấu để hoàn thành toàn bộ các dự án trước 30/6/2015, kể cả đoạn Bình phước triển khai thi công sau.

 b) Chất lượng: Chất lượng các dự án QL14 cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án.

 3. Một số tồn tại, vướng mắc

 3.1. Về GPMB:

 - Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị: Một số đoạn tuyến người dân vẫn còn cản trở chưa cho thi công do ảnh hưởng của lu rung làm nứt nhà dân. Ban QLDA, Nhà đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị bảo hiểm để giải quyết đền bù cho người dân.

 - Tỉnh Bình Định còn vướng khoảng 750m mặt bằng và 200m đường ống nước D600, trong đó chủ yếu là đoạn BOT Nam Bình Định.

 - Đoạn BOT Ninh Thuận: 

Dự án mới triển khai từ 15/7/2014, địa phương đã nỗ lực GPMB, bàn giao được 33,5/37Km. Tuy nhiên, còn vướng 16,4Km đường ống cấp cấp nước sinh hoạt nông thôn nước chạy dọc đường, trong đó có 6,13Km thuộc Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận và 10,27Km thuộc Trung tâm nước sạch Ninh Thuận. Theo tài liệu do Tổng cục ĐBVN cung cấp, chỉ có 8,76Km thuộc Trung tâm nước sạch Ninh Thuận được cấp phép tạm xây dựng trong hành lang đường bộ.

 UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ kinh phí di dời. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì cùng Bộ KHĐT, Bộ TC kiểm tra, báo cáo Chính phủ. Cục Quản lý XD & CLCTGT đã có văn bản gửi Ban PPP tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị: Cho phép hỗ trợ kinh phí di dời 8,76Km/11 tỷ đoạn có giấy phép thi công, còn lại đề nghị địa phương giải quyết.

 3.2. Về thi công:

 - Bộ GTVT đã thường xuyên nhắc nhở các Ban QLDA và Nhà thầu chú ý các biện pháp thi công trên công trường nhằm đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT. Tuy nhiên, vẫn còn một số Nhà thầu vẫn chưa thực hiện triệt để, còn để hiện tượng đào hạ nền sâu nhưng không kịp thời thi công hoàn trả nền, móng đường, bố trí hệ thông rào chắn, biến báo, đèn tín hiệu chưa đầy đủ như đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thuận, … Đề nghị các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Bộ GTVT về đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT, tổ chức thi công dứt điểm, gọn gàng theo từng công đoạn, tập trung ưu tiên thi công hoàn trả đối với các đoạn trước cửa nhà dân, …

 - Tiến độ thi công các dự án TPCP đoạn qua tỉnh Phú Yên, Bình Thuận vẫn còn chậm; riêng dự án BOT đoạn qua tỉnh Bình Định mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa bù lại được tiến độ yêu cầu.

 - Hầu hết các dự án triển khai thi công hệ thống an toàn giao thông chậm so tiến độ thảm BTN, cần tập trung đẩy nhanh công tác thi công hạng mục ATGT, lắp đặt ngay sau khi có mặt bằng, đảm bảo an toàn xe chạy.

 - An toàn lao động: Hầu hết các dự án đều đảm bảo an toàn lao động, tuy nhiên một số dự án còn để xẩy ra tai nạn lao động như hầm Cổ Mã.     

 4. Giải pháp khắc phục chậm tiến độ

 Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo tiến độ thi công cụ thể tại từng dự án, các Ban QLDA, nhà đầu tư đang đôn đốc nhà thầu rà soát lại tiến độ để bổ sung huy động công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.

 5. Đề xuất, kiến nghị

 - Thời gian thi công không còn nhiều, đề nghị các Nhà đầu tư, Ban QLDA phải kiểm tra hiện trường hàng ngày để nắm tiến độ, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc cho nhà thầu thi công; chỉ đạo nhà thầu có phương án tập kết vật liệu đảm bảo chất lượng để thi công móng, mặt đường.

 - Một số dự án khối lượng thi công móng đường còn nhiều như dự án BOT Bắc Bình Định, Nam Bình Định, Ninh Thuận,… đề nghị Ban QLDA, Nhà đầu tư kịp thời rà soát lại tiến độ, năng lực báo cáo Bộ phương án đảm bảo tiến độ dự án.

 - Các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà đầu tư chỉ đạo TVGS, Nhà thầu thi công thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường, đặc biệt thi công các hạng mục, công trình như cầu, hầm…

- Đối với các đoạn còn vướng mắc về GPMB, đề nghị Ban QLDA, Nhà đầu tư tích cực phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm phần mặt bằng thi công còn vướng mắc.

Đọc thêm...
 

Tìm kiếm