Quy trình quản lý chất lượng công trình
Thứ tư, 17 Tháng 3 2010 09:57

 

 

 

QUY TRÌNH

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

1.        Mục đích

Quy trình này thống nhất và tăng cường hoạt động quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

2.        Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng đối các công trình trong giai đoạn thi công do Cục Quản lý xây dựng công trình quản lý theo sự phân giao của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3.        Tài liệu viện dẫn:

- Luật xây dựng;

- Luật đấu thầu;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Các văn bản khác liên quan đến hoạt động xây dựng, đấu thầu.

4. Thuật ngữ, định nghĩa, viết tắt:

- XDCB: Xây dựng cơ bản

- Cục QLXDCT: Cục Quản lý xây dựng công trình.

- KHTH: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Bộ: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- BLĐ: Ban lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình;

- Phòng QLTC-CLCT: Phòng Quản lý thi công và chất lượng công trình

- Khách hàng: được hiểu là chủ đầu tư, tư vấn nộp hồ sơ để Cục QLXDCT thẩm định.

In bài viết Gửi bài viết cho bạn bè
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Điện thoại cố định: 0439420658
Điện thoại di động: 0915379596;
0917759596;
Hộp thư liên lạc:cucqlxd@mt.gov.vn
Fax: 0438221937

Tìm kiếm